Cerințe minime furnizori

Cerinte minime de securitate si sanatate in munca, situatii de urgenta si mediu ale S.C. thyssenkrupp Bilstein S.A. pentru furnizori, subcontractanti si prestatori de servicii si informatii despre prelucrarea datelor cu caracter personal

 Cerinte de mediu

 1. Furnizorii / subcontractantii / prestatorii de servicii vor functiona in conformitate cu autorizatiile / acordurile specifice de mediu emise de institutiile abilitate.
 2. Furnizorii / subcontractantii / prestatorii de servicii trebuie sa isi dovedeasca angajamentul pentru :
  • – conducerea activitatii intr-o maniera care sa asigure protectia mediului;
  • – luarea in considerare a noilor descoperiri tehnice, cunostinte stiintifice, necesitati ale clientilor si asteptari ale comunitatii, avand ca punct de plecare reglementarile legale in domeniul protectiei mediului;
  • – educarea, instruirea si motivare angajatilor pentru indeplinirea activitatilor intr-un mod responsabil pentru mediu;
  • – livrarea de produse sau servicii care au un impact negativ minim asupra mediului si a caror utilizare este sigura, cu un consum eficient de energie si resurse naturale si care pot fi reciclate, reutilizate sau eliminate fara pericol;
  • – informarea beneficiarilor asupra utilizarii, transportului, depozitarii si eliminarii produselor furnizate;
  • – luarea in considerare a utilizarii eficiente a energiei si a materialelor, utilizarea sustinuta a resurselor regenerabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului si a generarii deseurilor, precum si eliminarea responsabila si in siguranta a deseurilor reziduale;
  • – incurajarea dialogului cu angajatii si publicul, anticipand si raspunzand preocuparilor lor privind pericolele si impactul potential al activitatilor, produselor, deseurilor sau serviciilor asupra mediului;
 1. Furnizorii / subcontractantii / prestatorii de servicii trebuie sa se alinieze la politica si obiectivele S.C. thyssenkrupp Bilstein S.A. referitoare la mediu in sensul :
  • – evitarii producerii oricarui incident de mediu;
  • – conformarii cu legislatia si cu reglemetarile de mediu in vigoare;
  • – actionarii in directia prevenirii poluarii prin conducerea activitaţii într-o maniera care sa asigure protectia mediului;
 1. Responsabilitatea masurilor privind protectia mediului pentru lucrarile si operatiile executate pe teritoriul societatii revine in exclusivitate societatii furnizoare / prestatoare.  Aceasta trebuie sa respecte legislatia de mediu aplicabila in functie de tipul activitatilor desfasurate si de conditiile concrete de lucru din cadrul societatii. Unitatea furnizeaza la cererea furnizorului / prestatorului informatii cu privire la conditiile interne de lucru, specifice societatii, care pot ajuta la identificarea si eliminarea riscurilor de incidente de mediu /situatii de urgenta.
 2. Activitatile desfasurate pe teritoriul S.C.thyssenkrupp Bilstein S.A. vor fi conduse si supravegheate exclusiv de personalul de conducere al societatii furnizoare / prestatoare, angajandu-se sa prezinte apoi acestuia riscurile de incidente de mediu / situatii de urgenta proprii activitatilor desfasurate în societate prin intermediul instruirilor de mediu efectuate.
 3. Furnizorul va pune la dispozitia beneficiarului toate informatiile necesare despre produse (specificatii tehnice, fise cu date de securitate) in vederea utilizarii corespunzatoare, in special pentru cele periculoase. Aceste informatii trebuie sa fie suficiente si adecvate pentru o evaluare a produselor / serviciilor din punct de vedere, dupa caz, a nivelului emisiilor, nivelului deseurilor generate si gradul lor de eliminare, valorificare, consumurile specifice, conditii de manipulare, depozitare, utilizare, ciclul de viata / termenul de valabilitate.
 4. Furnizorul va livra produsele in ambalaje reutilizabile, returnabile, valorificabile sau biodegradabile, va mentiona pe facturile de insotire a materiilor prime greutatea ambalajelor pe tip de material pentru a face dovada indeplinirii obiectivelor anuale de valorificare conform art. 14 din Legea 249/2015, va utiliza un sistem de marcare si identificare pentru ambalaje in vederea imbunatatirii activitatilor de recuperare si reciclare a deseurilor de ambalaje, va aplica sistemul de marcare si identificare prevazut in anexa nr. 3 din Legea 249/2015.
 5. In cazul in care beneficiarul nu dispune de mijloace sau nu exista conditii pentru eliminarea corespunzatoare a deseurilor provenite din ambalajele produsului, beneficiarul poate returna produsul sau deseurile de ambalaje iar furnizorul se obliga sa le preia si sa le trateze in mod corespunzator.
 6. Produsele livrate identificate ca si neconforme (necorespunzatoare) in urma receptiei la primire sau cu ocazia punerii / folosirii in fabricatie vor fi returnate furnizorului.
 7. Produsele livrate trebuie sa nu contina impuritati sau alti compusi care pot influenta in mod negativ punerea / folosirea in fabricatie a materialelor sau calitatea si siguranta lucrarilor executate.
 8. Pe cat posibil, la produsele realizate sau comercializate vor fi utilizate resurse regenerabile si se vor incorpora materiale reciclabile.
 9. Livrarile vor fi insotite de Declaratii de conformitate, Certificate de calitate, Buletine de analiza, Fise cu date de securitate, etc. care sa ateste ca produsele furnizate sunt corespunzatoare.
 10. Dupa caz, produsele vor fi identificate printr-un sistem de etichetare si/sau marcare.
 11. Se interzice prestatorului efectuarea intretinerii si reparatiilor mijloacelor de transport auto in perimetrul unitatii.
 12. Se interzice functionarea in gol a autovehiculelor din cauza emisiilor suplimentare de gaze de ardere pe teritoriul unitatii.
 13. Subcontractantul / prestatorul este obligat sa-si identifice deseurile care le genereaza din activitatea proprie, sa le colecteze selectiv pe categorii si sa le elimine de pe teritoriul S.C. thyssenkrupp Bilstein S.A. prin firme autorizate pe baza de contract.

S.C. thyssenkrupp Bilstein S.A. nu-si asuma responsabilitatea colectarii / eliminarii deseurilor generate din activitatea subcontractantilor / prestatorilor.

 1. Subcontractantul / prestatorul este obligat sa asigure protectia aerului, apelor si a solului pe intreg teritoriul S.C.thyssenkrupp Bilstein S.A. si zona inconjuratoare. Se interzice evacuarea pe sol si in reteaua de canalizare a apelor uzate rezultate. Colectarea si eliminarea apelor uzate rezultate este obligatia subcontractantului / prestatorului de servicii si se face cu respectarea legislatiei de mediu aplicabile.
 2. Subcontractantul / prestatorul nu are voie sa furnizeze sau sa utilizeze alte substante chimice decat cele necesare prestarii serviciilor pentru care are contract cu beneficiarul. Acesta este obligat sa furnizeze, utilizeze substanţe si preparate care nu au efecte adverse asupra sănătăţii umane sau asupra mediului, sa detina fisele cu date de securitate in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907 / 2006 REACH privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice cat si cu Regulamentul (CE) nr. 1272 / 2008 (CLP) privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor. Depozitarea substantelor se va face in spatii de depozitare conforme cu cerintele legale, asigurate pentru a preveni sustragerea acestora si cu luarea de masuri pentru prevenirea infiltrarii acestora in sol sau in ape.
 3. Este interzisa introducerea in unitate si utilizarea precursorilor de droguri, in conformitate cu legislatia specifica in vigoare.
 4. Subcontractantul / prestatorul este obligat sa-si identifice sursele de poluare, emisiile in atmosfera si sa le monitorizeze / controleze pe perioada activitatii in incinta societatii. Emisiile trebuie sa respecte indicatorii de calitate a aerului in conformitate cu cerintele de mediu aplicabile.
 5. Subcontractantul / prestatorul este obligat sa-si desfasoare activitatea cu respectarea nivelului de zgomot impus de legislatia de mediu aplicabila, pentru a nu deranja vecinatatea prin zgomotul sau vibratiile produse.
 6. Subcontractantul / prestatorul este obligat sa-si asume plata integrala a costurilor amenzilor si penalitatilor identificate de organismele de control abilitate pentru nerespectarea legislatiei de mediu aplicabile si / sau prejudiciile de mediu provocate.

Cerinte de securitate si sanatate in munca & situatii de urgenta (aparare impotriva incendiilor)

 1. Activitatea subcontractantului / prestatorului se va desfasura astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat proprii angajati, cat si personalul S.C. thyssenkrupp Bilstein S.A. sau alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile prestatorului in timpul activitatii desfasurate, in conformitate cu :
  • – Legea 319/2006 – legea securitatii si sanatatii in munca;
  • – HG 1425/2006 – norma metodologica de aplicare a Legii 319/2006;
  • – Legea 307/2006 – legea privind apararea impotriva incendiilor;
  • – Ordinul 163/2007 – norme generale de aparare impotriva incendiilor;
  • – Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca / situatii de urgenta pentru activitatile desfasurate.
 1. Inainte de inceperea lucrarilor, conducatorul formatiei de lucru a subcontractantului / prestatorului se va prezenta la serviciul SSM a S.C. thyssenkrupp Bilstein S.A. pentru a fi instruit privitor la conditiile si riscurile existente la locurile de munca in care isi va desfasura activitatea, urmand ca la randul sau acesta sa-si instruiasca personalul din subordine.
 2. Executarea lucrarilor in incinta unitatii beneficiare vor incepe numai dupa stabilirea suprafetei pe care se executa lucrarea (inclusiv a traseelor de acces, a zonelor de depozitare a materialelor, a suprafetelor pentru organizarea de santier, etc.)
 3. Personalul furnizorului/subcontractantului / prestatorului de servicii nu are voie sa se abata de la traseele de acces indicate, respectiv sa intre in zona altor instalatii tehnologice, mecanice, energetice, de gaze etc. ale beneficiarului şi să efectueze manevre in instalatiile acestuia fara avizul beneficiarului.
 4. Traseele pentru accesul personalului, aprovizionarea cu materiale, circulatia mijloacelor de transport si a utilajelor la locurile de munca care fac obiectul prezentei conventii se vor stabili de catre beneficiar impreuna cu acesta. Pe aceste trasee se respecta de catre personalul executantului masurile de protectia mediului, securitatea si sanatatea in munca, situatii de urgenta, precum si regulile de circulatie interna.
 5. Un loc de munca curat este in general un loc de munca sigur. Personalul furnizorului / subcontractantului / prestatorului are obligatia sa mentina curatenia in toate zonele de lucru. Fiecare zona de lucru va fi curatata si lasata in ordine la sfarsitul lucrarilor.
 6. Este interzisa cu desavarsire consumarea de bauturi alcoolice, droguri sau substante psihotrope.
 7. Subcontractantul / prestatorul este obligat sa-si identifice posibilele situatii de urgenta si sa asigure modul de interventie in cazul producerii acestora.
 8. Subcontractantul / prestatorul este obligat sa anunte imediat orice eveniment, incendiu, incident de mediu beneficiarului respectiv responsabilul de mediu, responsabilul cu securitatea si sanatatea in munca, Serviciul pentru Situatii de Urgenta a SC Compa SA – tel. int. 6 / 124; 6 / 254; 6 / 233 .
 9. Instruirea la locul de munca revine in responsabilitatea directa a subcontractantului / prestatorului si se va desfasura de catre acesta cu prezentarea riscurilor specifice activitatii desfasurate.
 10. Subcontractantul / prestatorul isi va lua toate masurile de dotare si utilizare de catre personalul sau a echipamentului individual de protectie, conform lucrarilor pe care le va executa.
 11. Subcontractantul / prestatorul se obliga sa anunte conducatorii locurilor de munca unde isi desfasoara propria activitate de eventualele pericole care ar putea sa apara in timpul desfasurarii activitatii proprii si sa ia toate masurile de ingradire, semnalizare si indepartare a persoanelor din zonele de lucru periculoase.
 12. Activitatile desfasurate vor fi conduse si supravegheate exclusiv de catre personalul de conducere al firmei subcontractante / prestatoare.
 13. Subcontractantul / prestatorul se obliga ca in lucrarile pe care le executa sa nu foloseasca materiale, substante chimice si procese tehnologice cu risc cancerigen pentru sanatatea lucratorilor, sau daca le foloseste sa respecte prevederile HG 1218/2006 – privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici, si HG 1093/2006 – privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea la agenti cancerigeni sau mutageni la locul de munca.
 14. Subcontractantul / prestatorul se obliga ca in cazul lucrarilor la inaltime ( peste 2 m inaltime fata de nivelul solului sau a pardoselii incaperii in care se desfasoara lucrarea) sa ia masurile necesare pentru eliminarea pericolului de cadere a lucratorilor.
 15. Subcontractantul / prestatorul se obliga sa urmareasca si sa respecte semnele si instructiunile de securitatea muncii specifice locurilor de munca unde isi desfasoara propria activitate.
 16. Subcontractantul / prestatorul se obliga sa respecte politica S.C.thyssenkrupp Bilstein S.A. care reglementeaza fumatul , acest lucru efectuindu-se numai in locuri special amenajate.
 17. Deplasarea in S.C. thyssenkrupp Bilstein S.A. este permisa numai la locurile de munca unde interesele de serviciu o cer, pe traseul cel mai scurt, prin exterior. Este interzisa prezenta in locurile si zonele care nu au nici o legatura cu activitatea desfasurata.
 18. Subcontractantul / prestatorul isi asuma intreaga responsabilitate in cazul producerii de accidente munca, imbolnaviri profesionale sau avarii tehnice din vina acestuia si se obliga ca personalul sau sa dea relatiile solicitate de catre organele de control si de cercetare in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
 19. Accidentele de munca suferite de personalul care presteaza anumite servicii pentru S.C. thyssenkrupp Bilstein S.A. se inregistreaza la Inspectoratul Teritorial de Munca de catre firma prestatoare.
 20. Lucrarile care presupun utilizarea focului deschis se executa numai dupa obtinerea „permisului de lucru cu foc” eliberat de persoanele desemnate de conducerea societatii.
 21. Permisul de lucru cu foc va fi solicitat zilnic de catre subcontractantul / prestatorul de servicii, conform Ordinului 163/2007 – norme generale de aparare impotriva incendiilor.
 22. La aparitia unor evenimente care pot pune in pericol integritatea personala a lucratorilor, atat a subcontractantului / prestatorului cat si a beneficiarului, conducatorii directi ai locurilor de munca respective sunt obligati sa se avertizeze reciproc asupra pericolelor aparute.
 23. In cazurile in care beneficiarul constata abateri de la normele specifice de securitate si sanatate in munca, acesta are obligatia de a informa subcontractantul / prestatorul de servicii asupra deciziei de sistare temporara a activitatii pana la remedierea deficientelor care au generat pericolul iminent de accidentare.
 24. Conectarile si deconectarile care necesita intreruperea surselor de alimentare cu energie electrica si a altor utilitati, a traseelor de transport materii prime si produse intermediare, etc., se efectueaza cu informarea prealabila in timp util a beneficiarului.
 25. Prezenta se completează cu orice alta cerinta prevazuta de dispozitiile legale aplicabile.

Informatii despre prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. Ce informatii contine acest document pentru dumneavoastra?

Thyssenkrupp Bilstein SA (“noi’”) se afla intr-o relatie comerciala cu dvs sau cu angajatorul dvs/clientul, spre exemplu initierea sau executarea relatiei contractuale ca parte a activitatilor companiei noastre.

Va asiguram ca respectam cerintele legale referitoare la prevederile privind protectia datelor personale. Mai jos regasiti detaliat modalitatea in care noi gestionam datele si drepturile dvs.

 1. Cine este responsabil pentru prelucrare si cine este responsabilul cu protectia datelor (DPO)?

Operatorul care prelucreaza datele personale este:

thyssenkrupp Bilstein SA

Sibiu, str. Henri Coanda nr. 8

Telefon: 0269 587 441

Fax: 0269 587 415

Email: office.sibiu@thyssenkrupp-automotive.com

Responsabilul cu protectia datelor poate fi contactat la:

thyssenkrupp Bilstein SA

Sibiu, str. Henri Coanda nr. 8

Telefon: 0269 587348

Email: datepersonale.sibiu@thyssenkrupp-automotive.com

 1. Ce categorii de date personale prelucram si de unde provin aceste date?

Prelucram datele dvs personale pe care ni le-ati furnizat ca parte a relatiei de afaceri. In cazul in care relatia contractuala este cu angajatorul dvs sau cu un client, noi, de asemenea colectam datele personale de la dvs sau de la angajator sau client. Aceasta include urmatoarele date sau categorii de date:

 • Date principale (ex. nume, adresare, ocupatie, denumirea functiei/descrierea) ;
 • Date de contact (ex. numar de telefon, numar de fax, adresa email, adresa) ;
 • Date de comunicare (ex. continutul comunicarii personale, telefonice sau scrise).

Mai mult decat atat, prelucram urmatoarele categorii de date personale pe care le generam in mod independent sau le primim de la terti:

 • Date principale (ex. numarul de client) ;
 • Date de contact (ex. ID-ul contractului, istoricul contractului) ;
 • Date de comunicare.
 1. Care este scopul si care este baza legala a prelucrarii datelor?

Prelucram datele dvs personale in conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protectia datelor (GDPR) si toate celelalte acte normative.

In primul rand prelucram datele personale in vederea indeplinirii obligatiilor contractuale (art. 6 alin. 1 lit. b GDPR), mai exact in scopul initierii, executarii sau indeplinirii contractului. Aceasta include, de exemplu, plasarea comenzilor, vanzari interne, livrarea si plata marfii sau negocierile contractului.

Cu exceptia cazului in care nu sunteti parte contractanta (de exemplu, sunteti un angajat sau un partener de afaceri), prelucrarea pentru aceleasi scopuri are loc in baza interesului legitim conform prevederilor art.6 alin. 1 lit. f GDPR. Cu angajatorul dvs/client, ne aflam in faza de initiere sau executare a relatiei contractual ca parte a activitatii dvs. de afaceri. Prelucram datele dvs. personale datorita activitatii dvs. pentru angajator dvs/clientul.

In cazul in care este necesar, de asemenea prelucram datele personale pentru a indeplinii cerintele legale (art. 6 alin. 1 lit. c GDPR) pentru urmatoarele scopuri:

 • Respectarea cerintelor legale;
 • Respectarea obligatiilor legale de raportare.

In continuare, prelucram datele personale pentru a apara urmatoarele interese legitime (art. 6 alin. 1 lit. f GDPR):

 • Mentinerea relatiei contractuale cu actualii clienti;
 • Organizarea evenimentelor (ex. controlul accesului);
 • Formularea pretentiilor legale si apararea in disputele legale;
 • Includerea in baza noastra de date, relatiile umane in urma contractului comercial (ex. dupa ce ne comunicati cartea de vizita).

Pe langa acestea, prelucram datele personale pentru care primim consimtamantul (art. 6 alin. 1 lit. f GDPR), care va fi solicitat in mod separat in functie de fiecare caz.

 1. Cine primeste datele dvs. personale?

Datele dvs. vor fi prelucrate in cadrul thyssenkrupp Bilstein SA de catre angajati implicati in initierea/implementarea relatiei comerciale si in executarea respectivelor procese de afaceri.

In cadrul companiei noastre datele dvs. vor fi transmise anumitor companii in cazul in care se realizeaza prelucrari centralizate de date pentru companiile afiliate grupului (ex. sistem centralizat al datelor de contact, gestionarea centralizata a contractelor, eliminarea dosarelor).

Pe langa acestea, in vederea respectatii obligatiilor contractuale si legale, cateodata folosim diferiti furnizori de servicii externe care sunt tinuti prin prin acorduri de prelucrare a datelor personale, conform art. 4 pct. 8 GDPR. Acestia sunt furnizorii de servicii din urmatoarele domenii:

 • Servicii IT;
 • Logistica.

De asemenea, transmitem datele dvs personale altor operatori recipienti din afara companiei care prelucreaza datele pe responsabilitatea lor, art. 4 pct. 7 GDPR. De exemplu, aceasta poate include urmatoarele categorii de persoane responsabile:

 • Institutii publice in baza prevederilor legale (ex. autoritatile fiscale)
 • Terti – in cazul in care este permis un transfer in baza interesului legitim.
 1. Cat timp vor fi stocate datele personale?

Prelucram datele dvs personale atat timp cat este necesar pentru realizarea scopurilor mentionate mai sus. Dupa incetarea relatiei de afaceri datele dvs personale vor fi stocate atata timp cat suntem obligati conform prevederilor legale in vigoare. Acesta este in mod normal rezultatul unei obligatii legale sau a unei obligatii de retentie, care sunt prevazute in Codul civil, Codul fiscal, Legea arhivelor sau alte acte normative. Conform acestor prevederi legale perioada de stocare este de pana la 10 ani. Mai mult, exista posibilitatea pastrarii datelor dvs personale pe o perioada de timp in care diferite actiuni/solicitari pot fi formulate impotriva noastra (perioada limita statutara este de 30 ani – standard IATF).

 1. Sunteti obligat sa ne furnizati datele dvs. personale?

Nu exista nicio obligatie contractuala sau legala pentru furnizarea datelor personale. Cu toate acestea, fara prelucrarea datelor dvs. personale, nu suntem in masura sa ducem la indeplinire masurile precontractuale necesare sau sa executam contractul incheiat cu dvs sau cu angajatorul/clientul.

 1. Care sunt drepturile referitoare la protectia datelor pe care le puteti invoca in calitate de persoana vizata?

Aveti dreptul de a solicita informatii referitoare la datele stocate in legatura cu dvs., art. 15 GDPR. De asemenea, puteti solicita rectificarea sau stergerea datelor, art. 16, 17 GDPR. Mai aveti dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor dvs. si dreptul la portabilitatea datelor furnizate intr-un format structurat, utilizat in mod curent, care poate fi citit automat, cu conditia ca acestea sa nu aduca atingere drepturilor si libertatilor altora, art. 18, 20 GDPR.

In cazul in care ne-ati dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor, aveti posibilitatea sa il retrageti oricand. Legalitatea prelucrarii realizate in baza consimtamantului pana la data revocarii nu va fi afectata.

Pentru a va exercita drepturile, va rugam sa contactati operatorul si responsabilul cu protectia datelor mentionati la sectiunea 2.

Pe langa acestea, mai aveti dreptul la opozitie, care este explicat in mod detaliat la finalul acestei politici de confidentialitate.

Aveti, de asemenea, dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere, art. 77 GDPR. Dreptul de a depune o plangere nu aduce atingere altor cai de atac administrative sau judiciare.

Autoritatea de supravegehre responsabila pentru noi este:

Autoritatea Nationala de Supraveghere a  Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod postal 010336
Bucuresti, Romania